میلاد یازدهمین امام و سیزدهمین کشتی نجات، آقا امام حسن عسکرى (ع) بر شما مبارک باد

 

امام حسن عسکری (ع) می فرمایند:

پارساترین مردم کسى است که نزد شبهه توقف کند،
و عابدترین مردم کسى است که فرائض را بپا دارد ،
و زاهدترین مردم کسى است که حرام را ترک کند ،

و کسى که گناهان را ترک کند از همه مردم کوشش و مشقّتش بیشتر است .