درخلوت شب آمنه زیبا پسری زاد

تنها نه پسر بربشریت پدری زاد

در فتنه بیدادگران دادگری زاد

چشم همه روشن که چه قرص قمری زاد

*میلادحضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارک باد.*