آیت الله سید حسین پرهیزکار

مراسم برافراشتن بیرق امام حسین(ع)

مراسم برافراشتن بیرق امام حسین(ع)

مراسم برافراشتن بیرق امام حسین(ع)

مراسم برافراشتن بیرق امام حسین(ع)

مراسم برافراشتن بیرق امام حسین(ع)

مراسم برافراشتن بیرق امام حسین(ع)

مراسم برافراشتن بیرق امام حسین(ع)

مراسم برافراشتن بیرق امام حسین(ع)