جشن بزرگ عید غدیر

شهریور ۹۷

حسینیه سادات اهر استهبان ، جشن عید غدیر

حسینیه سادات اهر استهبان ، جشن عید غدیر

حسینیه سادات اهر استهبان ، جشن عید غدیر

حسینیه سادات اهر استهبان ، جشن عید غدیر

حسینیه سادات اهر استهبان ، جشن عید غدیر

حسینیه سادات اهر استهبان ، جشن عید غدیر

حسینیه سادات اهر استهبان ، جشن عید غدیر

حسینیه سادات اهر استهبان ، جشن عید غدیر

حسینیه سادات اهر استهبان ، جشن عید غدیر

حسینیه سادات اهر استهبان ، جشن عید غدیر

حسینیه سادات اهر استهبان ، جشن عید غدیر

حسینیه سادات اهر استهبان ، جشن عید غدیر